Snel gratis advies:
085-2010818

MENU
4776 reviews

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN PODOBRACE (versie september 2022) 

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Aanbod en totstandkoming overeenkomst
Artikel 4 - Leverings- en uitvoeringstermijn
Artikel 5 - Reclameren en garantie
Artikel 6 - Betaling, rente en kosten
Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8 - Prijsverhoging
Artikel 9 - Aansprakelijkheid
Artikel 10 - Opeisbaarheid en beëindiging overeenkomst
Artikel 11 - Overmacht
Artikel 12 - Annulering en opschorting
Artikel 13 - Vertaling
Artikel 14 - Slotbepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uit de aard of strekking van de bedingen anders voortvloeit.

 1. Podobrace: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Podobrace B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1131 JW) Volendam aan de Marconistraat 9, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 69003211.
 2. opdrachtgever: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon met wie Podobrace een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. overeenkomst: iedere tussen Podobrace en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee Podobrace zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot het leveren van producten.
 4. partijen: Podobrace en opdrachtgever indien tussen hen een overeenkomst is gesloten.
 5. schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mail.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Podobrace en opdrachtgever, voor zover partijen daarvan niet schriftelijk hebben afgeweken.
 2. Op de algemene voorwaarden kan zich ook die natuurlijke persoon en/of rechtspersoon beroepen die direct of indirect aan Podobrace verbonden is en/of op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst door of vanwege Podobrace is betrokken.
 3. Algemene of andersluidende voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een eventuele verwijzing door opdrachtgever naar zijn voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de voorwaarden van opdrachtgever toepasselijk zijn, prevaleren de voorwaarden van Podobrace ingeval van strijdigheid met een of meer bepalingen als opgenomen in die algemene voorwaarden.
 4. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden van toepassing. In een voorkomend geval zal Podobrace met opdrachtgever in overleg treden om te komen tot een vervangende bepaling. Daarbij wordt zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 5. In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Podobrace en opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

 

Artikel 3 - Aanbod en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle door Podobrace uitgebrachte offertes zijn één en ondeelbaar, geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, na dagtekening, tenzij schriftelijk anders door Podobrace wordt aangegeven.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten (denk bijvoorbeeld aan verzend-, transport en administratiekosten), tenzij anders aangegeven. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen de opgegeven prijs voor het gedeelte, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Het aanbod en de daarin vermelde prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 4. Getoonde modellen, voorbeelden, opgave van kleuren, afmetingen, gewichten en/of andere omschrijvingen van de producten dienen slechts ter indicatie zonder dat hieraan enig recht kan worden ontleend. Eventuele in de branche geaccepteerde afwijkingen, zijn geen tekortkomingen aan de zijde van Podobrace en rechtvaardigen ook geen beroep op de verstrekte garantie.
 5. Podobrace is slechts aan een door opdrachtgever gegeven opdracht gebonden indien en nadat de opdracht door Podobrace schriftelijk is bevestigd of nadat Podobrace met de feitelijke uitvoering van de opdracht is aangevangen.
 6. De inhoud van (digitale) prijscouranten, folders, drukwerken en dergelijke van Podobrace bindt Podobrace niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke gewijzigde prijsnotering in prijscouranten van Podobrace stelt de voorgaande buiten werking. 

 

Artikel 4 - Leverings- en uitvoeringstermijn

 1. Een overeengekomen leverings- en/of uitvoeringstermijn is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering/nakoming dient opdrachtgever Podobrace schriftelijk in gebreke te stellen met daarin een redelijke termijn om alsnog na te komen.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering door de feitelijke overdracht van de goederen.
 3. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen geschiedt levering ‘franco afleveringsadres’, voor zover de plaats van levering via een verharde weg bereikbaar is en gesitueerd is op de begane grond en onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 7 van deze algemene voorwaarden.
 4. Een overeengekomen (leverings)termijn gaat pas in op het moment dat opdrachtgever alle voor de levering noodzakelijke informatie of die informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan Podobrace heeft verstrekt en Podobrace de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van opdrachtgever heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de (leverings)termijn naar evenredigheid verlengd.
 5. Als wijzigingen in de opdracht aan Podobrace ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra benodigde tijd verlengd.
 6. Podobrace is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de goederen zelf - die verband houdt met verzending of transport van de gekochte goederen.
 7. Voor orders met een netto factuurwaarde (exclusief BTW) lager dan € 200,- is opdrachtgever aan Podobrace administratie- en vervoerskosten verschuldigd volgens de op het moment van levering bij Podobrace geldende tarieven.
 8. Als opdrachtgever nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval begrepen de opslagkosten, verschuldigd zijn.
 9. Het is Podobrace toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Podobrace bevoegd elk deel afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
 10. Het staat Podobrace vrij om, als zij dit nodig acht, levering(en) door derden te laten verrichten.

 

Artikel 5 - Reclameren en garantie

 1. Opdrachtgever dient de goederen bij aflevering - zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de juiste goederen zijn geleverd, en - of de afgeleverde goederen wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheden) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, en - of de afgeleverde goederen voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Op straffe van verval van iedere garantie door of aansprakelijkheid van Podobrace dient opdrachtgever binnen zeven (7) dagen na de levering Podobrace schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken. Wanneer opdrachtgever niet binnen deze termijn reclameert, wordt hij geacht het geleverde akkoord te hebben bevonden.
 3. Gekochte goederen kunnen in geval van reclames slechts door opdrachtgever worden geretourneerd nadat hierover met Podobrace overeenstemming is bereikt. Podobrace kan aan retournering van gekochte zaken voorwaarden verbinden, waaronder ten aanzien van de wijze waarop de retournering moet plaatsvinden. Ook dienen de goederen in de originele verpakking of emballage te worden teruggestuurd. De goederen dienen te behoren tot het voorraadassortiment van Podobrace. Speciaal door Podobrace voor opdrachtgever bestelde goederen worden in geen geval retourgenomen. Goederen dienen onbeschadigd en in de originele verpakking te worden geretourneerd.
 4. Opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak op Podobrace kunnen doen gelden nadat hij het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt of dit heeft laten doen, er sprake is van onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen, verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen, alsmede er sprake is van een situatie als bedoeld in lid 7 van dit artikel 5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gevolgen van ondeugdelijkheid en onduidelijkheid van door hem aan Podobrace verstrekte modellen en/of gegevens die van belang zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
 5. Met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden bepaalde wordt door Podobrace uitsluitend garantie verleend overeenkomstig de garantiebepalingen van de toeleverende fabrikant/producent. De door de fabrikant of producent afgegeven garantie geldt op dezelfde wijze tussen partijen.
 6. De garantie omvat uitsluitend de tijdens kantooruren uit te voeren reparatie of vervanging, ter keuze van Podobrace, van (onderdelen van) het geleverde die gedurende de garantieperiode gebreken vertonen ten gevolge van ontwerp, materiaal- en/of fabricagefouten. Alle vervangen zaken en onderdelen daarvan worden eigendom van Podobrace.
 7. De garantie geldt niet indien het geleverde is beschadigd door een ongeval, misbruik, een verkeerd/ondeskundig gebruik en/of verkeerde toepassing(en) en/of gebruik in strijd met het doel van het geleverde en/of gebruik in strijd met de door of namens Podobrace verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzing, bijsluiter etc., en/of het gevolg is van ondeskundige bewaring/opslag of onderhoud van de goederen en/of als resultaat van niet door Podobrace aan het geleverde uitgevoerde (reparatie)werkzaamheden en/of indien de schade het gevolg is van een anderszins onjuiste behandeling en/of indien de schade is ontstaan door fouten of onvolledigheden in de door of namens opdrachtgever aan Podobrace verstrekte informatie. De garantie geldt evenmin indien opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens Podobrace niet, niet tijdig en/of niet volledig is nagekomen.
 8. Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van een beroep op de garantie betaling uit te stellen, in te houden of te weigeren, anders komt opdrachtgever geen beroep op garantie toe.
 9. Behoudens de hiervoor omschreven garantie wordt door Podobrace geen enkele garantie op het geleverde verleend. 

 

Artikel 6 - Betaling, rente en kosten

 1. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals door Podobrace op de factuur of anderszins wordt aangegeven en binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit betreft een fatale termijn in de zin van de wet. Na het verstrijken van deze betaaltermijn, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever direct in verzuim. Daarbij staat de juistheid van de factuur vast indien opdrachtgever niet binnen genoemde betaaltermijn tegen de factuur bezwaar heeft gemaakt.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet of niet volledig is betaald, of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is opdrachtgever aan Podobrace de wettelijke handelsrente verschuldigd, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 3. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Podobrace moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Hieronder vallen tevens alle kosten, hoe ook genaamd, die Podobrace als eiser/verzoeker of gedaagde/verweerder moet maken in of ten behoeve van een eventuele vrijwaringsprocedure. Deze kosten worden gesteld op 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,-. Podobrace behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor meer kosten te vorderen indien die werkelijk door haar zijn gemaakt.
 4. Voor de berekening van de verschuldigde kosten als hiervoor bedoeld, mag Podobrace de hoofdsom van de vordering na verloop van één (1) jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 5. Indien opdrachtgever in verzuim is, is Podobrace gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 6. In geval van liquidatie, faillissement (of een aanvraag daartoe) of surseance van betaling (of een aanvraag daartoe) van opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever direct opeisbaar zijn.
 7. Betaling door opdrachtgever dient plaats te vinden zonder korting, inhouding en/of verrekening.
 8. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering van alle verschuldigde kosten vervolgens in mindering van de verschenen rente, vervolgens in mindering van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en daarna in mindering van de lopende rente.
 9. Podobrace behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde aanbetaling/vooruitbetaling, contante betaling bij (af)levering en/of nadere zekerheden voorafgaande aan productie en/of (af)levering te verlangen, indien zij dit noodzakelijk acht. Podobrace is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst zolang opdrachtgever in gebreke is met voldoening van de hier bedoelde vooruitbetaling en/of gevraagde zekerheidstelling. In het geval Podobrace een aanbetaling verlangt zal die tenminste 30% belopen van het totaal verschuldigde bedrag van de order(s). Het restant van het aan Podobrace verschuldigde bedrag zal in ieder geval moeten zijn voldaan, voordat de order zal worden verscheept en/of anderszins zal worden getransporteerd naar het afgesproken afleveringsadres. 

 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Podobrace geleverde goederen blijven het eigendom van Podobrace totdat opdrachtgever al hetgeen hij aan Podobrace verschuldigd is heeft betaald, hieronder vallen uitdrukkelijk ook de facturen die op andere leveringen betrekking hebben en de aanspraak van Podobrace op vergoeding van door Podobrace geleden schade en/of eventuele vordering(en) van Podobrace wegens niet-nakoming door opdrachtgever van één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle geleverde zaken, niet alleen als zekerheid voor betaling van de koopprijs van de geleverde goederen, maar ook voor (bij)geleverde diensten. In een situatie als hier bedoeld is Podobrace aldus gerechtigd ook haar (wel betaalde) goederen terugnemen.
 2. Ondanks het eigendomsvoorbehoud van Podobrace worden de geleverde goederen door opdrachtgever voor eigen rekening en risico gehouden.
 3. Door Podobrace afgeleverde goederen, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits opdrachtgever bij zijn afnemer(s) eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde goederen heeft bedongen. In geval van (een aanvraag tot) faillissement, (een aanvraag tot) liquidatie of (een aanvraag tot) surseance van betaling van opdrachtgever is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet (langer) toegestaan.
 4. Zolang op de goederen een eigendomsvoorbehoud rust, is opdrachtgever niet bevoegd de goederen te verpanden en/of in de feitelijke macht van een financier (laten) brengen en/of op enig andere wijze te bezwaren en evenmin anderszins strekken tot zekerheid van een vordering van (een) derde(n) op opdrachtgever.
 5. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare goederen, worden telkens de goederen behorende bij de oudste facturen geacht als eerste door opdrachtgever te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde goederen die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in voorraad, winkel, inboedel, opslag (ongeacht op welke plaats) van opdrachtgever aanwezig zijn.
 6. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, Podobrace een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud en/of er gegronde vrees bestaat dat opdrachtgever de op hem rustende verplichting(en) niet, niet tijdig en/of niet volledig zal nakomen, is Podobrace gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe zijn volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag of dagdeel. In dat geval zal Podobrace tevens aanspraak maken op vergoeding van alle schade, direct en indirect, die hieruit voortvloeit. Een en ander zal niet afdoen aan het recht van Podobrace om de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling, direct te ontbinden.
 7. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Podobrace zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 8. Opdrachtgever moet de goederen zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust, zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Podobrace bewaren.
 9. Opdrachtgever moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en verzekerd blijven tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en zal de Podobrace op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen. 

 

Artikel 8 - Prijsverhoging

 1. Indien Podobrace met opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Podobrace niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, al dan niet als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen. Podobrace mag aldus de op het moment van aflevering geldende prijs aan opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Podobrace schriftelijk gegeven garanties aanvaardt Podobrace geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Podobrace alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Podobrace voor gevolgschade, zoals, maar niet uitsluitend, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Opdrachtgever moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van schade.
 4. Indien Podobrace aansprakelijk is voor door opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Podobrace altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Podobrace in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert, of de schade niet onder een door Podobrace gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Podobrace beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde van de desbetreffende overeenkomst, althans tot maximaal de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Podobrace aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan de geleverde goederen door schuld en/of toedoen van opdrachtgever en/of derde(n), ofwel door van buiten komende oorzaken.
 6. Adviezen, al of niet op verzoek van opdrachtgever, worden door Podobrace naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, maar zij aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar verstrekte adviezen.
 7. Podobrace is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen geldt de uitleg van Podobrace als vaststaand en bindend.
 8. Podobrace is niet aansprakelijk en opdrachtgever kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, indien de schade is ontstaan door een situatie als bedoeld in artikel 5 leden 4 en 7 van deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever is in de gevallen als bedoeld in voornoemd artikel 5 leden 4 en 7 volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Podobrace volledig, onherroepelijk en onvoorwaardelijk voor eventuele aanspraken van derden ter zake.
 9. Elke aansprakelijkheid van Podobrace jegens opdrachtgever vervalt na verloop van zes maanden nadat de goederen volgens de overeenkomst aan opdrachtgever zijn geleverd of aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, tenzij opdrachtgever voordien een rechtsvordering tegen Podobrace heeft ingesteld.
 10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Podobrace. 

 

Artikel 10 - Opeisbaarheid en beëindiging overeenkomst

 1. De vorderingen van Podobrace op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen:
 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Podobrace omstandigheden ter kennis komen die Podobrace goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – ingeval van (aanvraag tot) faillissement, (een aanvraag tot) surseance van betaling of (een aanvraag tot) liquidatie van (de vennootschap van) opdrachtgever;
 • indien Podobrace opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de op opdrachtgever rustende verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 • als opdrachtgever door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 • indien opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

In genoemde gevallen is Podobrace bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van opdrachtgever de hierdoor door Podobrace geleden schade te vergoeden en onverminderd de overige aan Podobrace toekomende (wettelijke) rechten. 

 

    2. Het in lid 1 genoemde recht van Podobrace de overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

    3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal en/of materieel waarvan Podobrace zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, die van dien aard zijn dat de uitvoering van de      overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Podobrace bevoegd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

 

Artikel 11 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, verstaan elke van de wil van Podobrace onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Podobrace kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Onder overmacht wordt verder in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan: arbeidsongeschiktheid aan de zijde van de natuurlijke persoon die voor of namens Podobrace de opdracht uitvoert, het uitbreken van een epidemie of pandemie en de overheidsmaatregelen die naar aanleiding daarvan worden getroffen en die de uitvoering van de opdracht (geheel of gedeeltelijk) belemmeren, beperken, frustreren of anderszins onmogelijk maken, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, en andere calamiteiten (waaronder mede wordt begrepen eventuele natuurrampen en/of overige (extreme) weersomstandigheden) die de bedrijfsvoering van Podobrace en/of van haar toeleverancier(s) (geheel of gedeeltelijk) verhinderen of beperken.
 2. In het geval Podobrace door overmacht wordt gehinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij recht om zonder gerechtelijke tussenkomst naar eigen keuze de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat Podobrace gehouden is om enige door opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
 3. In het geval Podobrace ten tijde van het intreden van overmacht gedeeltelijk aan de opdracht uitvoering heeft gegeven, is Podobrace gerechtigd om deze werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening te brengen en zal opdrachtgever tot betaling hiervan gehouden zijn.

 

Artikel 12 - Annulering en opschorting

 1. In het geval opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, is Podobrace gerechtigd tot een (gefixeerde) (schade)vergoeding voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade, waaronder begrepen gederfde winst. Naar keuze van Podobrace en afhankelijk van de al verrichte leveringen, beloopt deze (schade)vergoeding 20% - 100% van de overeengekomen prijs.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Podobrace volledig, onherroepelijk en onvoorwaardelijk voor alle uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 3. Het staat Podobrace vrij om de (schade)vergoeding als in lid 1 van dit artikel bedoeld, te verrekenen met alle door de opdrachtgever betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de opdrachtgever.
 4. Bij opschorting van de levering(en) op verzoek van opdrachtgever, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen per direct opeisbaar en mag Podobrace die bij opdrachtgever in rekening brengen. Dit geldt ook voor alle gemaakte kosten die het gevolg zijn van de opschorting.
 5. Alle kosten die voor Podobrace voortvloeien uit het hervatten van de levering(en) komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Indien de uitvoering van de overeenkomst na opschorting niet wordt hervat als gevolg van een omstandigheid gelegen aan de zijde van opdrachtgever, is Podobrace gerechtigd om de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit maakt opdrachtgever schadeplichtig.

 

Artikel 13 - Vertaling

 1. In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

 

Artikel 14 - Slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst tussen Podobrace en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Podobrace slechts voor zover die uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 4. Podobrace is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Podobrace hiertoe overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. In dat geval treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Podobrace genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.
 5. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 6. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Podobrace worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam. Podobrace blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Menu Home Zoeken Winkelwagen